จัดฟัน แบบไหนเหมาะกับคุณ "แบบยาง แบบไม่ใช้ยาง หรือแบบใส"

        การจัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อที่จะช่วยการแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันต่างๆ ทั้งฟันยื่น ฟันซ้อน ฟันห่าง ฟันสบเปิด ฟันสบลึก หรือสบคร่อม ทำให้เกิดปัญหาได้ทั้งการทำความสะอาดที่ยากขึ้น ปัญหาในการบดเคี้ยวและความสวยงาม เป็นต้น

ฟันยื่น

ฟันยื่น” หรือ “ฟันเหยิน” คือลักษณะของฟันที่ยื่นออกมาจากในช่องปากมากกว่าปกติอาจมีสาเหตุมาจาก
1. พันธุกรรมที่ส่งมาจากพ่อแม่ ทำให้กระดูกขากรรไกรบนขยายใหญ่มาทางด้านหน้า ทำให้ฟันบนขากรรไกรดูยื่นออกมาด้วย 
2. ฟันมีขนาดที่ไม่สัมพันธ์กับขากรรไกรทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอให้ฟันเรียงตัวได้ดี ฟันหน้าจึงถูกดันออกมามากกว่าปกติ
3. กล้ามเนื้อขากรรไกรล่างมีแรงดึงมากกว่าปกติจึงดึงขากรรไกรล่างมาด้านหลัง ทำให้ขากรรไกรบนดูยื่นออกมามากกว่าปกติ
4. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ ลิ้นดุนฟัน หรือดูริมฝีปากล่าง

ฟันซ้อน

“ฟันซ้อน” หรือ “ฟันเก” เป็นความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันบนขากรรไกรเนื่องจากฟันไม่สามารถขึ้นได้อย่างปกติ อาจมีการบิดหมุนหรือขึ้นผิดไปจากตำแหน่งปกติ มักมีสาเหตุมาจาก
1. พันธุกรรมที่ส่งมาจากพ่อแม่ คืออาจมีซี่ฟันใหญ่กว่าปกติ หรือมีขากรรไกรเล็กว่าปกติ ทำให้ขนาดฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กันจึงเกิดการซ้อนเกขึ้นได้
2. ฟันน้ำนมผุ หรือหลุดออกไปก่อนกำหนดทำให้ฟันแท้ล้มเอียงเข้ามาในช่องว่าง เมื่อฟันแท้ใต้ฟันน้ำนมซี่นั้นถึงเวลาขึ้นมา จึงไม่เหลือพื้นที่เพียงพอให้ขึ้นตรงๆได้ จึงขึ้นมาทางด้านเพดานหรือด้านนอกแทน และเกิดฟันซ้อนเกตามมา
3. เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ฟันเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมและเกิดการซ้อนเกตามมาในภายหลัง

ฟันห่าง

ฟันห่าง” เป็นความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน เมื่อเกิดขึ้นบริเวณฟันหน้ามักทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความสวยงาม และหากเกิดขึ้นบริเวณฟันหลังมักทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบดเตี้ยว มีสาเหตุเกิดจาก
1. พันธุกรรมที่ส่งมาจากพ่อแม่ คืออาจมีซี่ฟันเล็กกว่าปกติ หรือมีขากรรไกรใหญ่ว่าปกติ ทำให้ขนาดฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กันจึงเกิดฟันห่างขึ้นได้
2. นิสัยลิ้นดุนฟัน เกิดจากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกลืนจากระยะที่ไม่มีฟันเป็นมีฟันไม่สำเร็จ ทำให้มีแรงดันฟันจากลิ้นมากจนเกิดฟันห่างโดยเฉพาะบริเวณฟันหน้า
3. การถอนฟันไปบางตำแหน่งแล้วไม่ใส่ฟันปลอม ทำให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงล้มเข้ามาในช่องว่าง และทำให้ฟันซี่ถัดไปห่างขึ้นเรื่อยๆ
4. โรคปริทันต์ หรือโรคเหงือก ทำให้ฟันโยกและเคลื่อนที่ได้ และมักจะบานออกมาด้านหน้าทำให้เกิดฟันห่างตามมา
5. เนื้อเยื่อยึดที่เกาะสูงในบางบริเวณ (พบมากบริเวณฟันหน้าบนรือล่าง) ทำให้ฟันในบริเวณนั้นห่าง และมักมีความห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ฟันสบเปิด

“ฟันสบเปิด” ความผิดปกติในการสบฟันคือฟันไม่สบกันระหว่างฟันบนและฟันล่าง ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง ทำให้เกิดปัญหาทั้งความสวยงามและการกัดสบ อาจมีสาเหตุมาจาก

1. นิสัยลิ้นดุนฟัน หากมีแรงจากลิ้นมากอย่างต่อเนื่องจะทำให้ฟันถูกดันจนเปิดออกทางด้านหน้า
2. นิสัยดูดนิ้วหรือกัดเล็บ ทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีแรงดันจนฟันอ้าออกจนไม่สบกัน ดังนั้นด้านที่เกิดความผิดปกติขึ้นอยู่กับบริเวณที่มักทำลักษระนิสัยดังกล่าว
3. ความผิดปกติของความสัมพันธ์ขากรรไกรบน-ล่าง มัดพบร่วมกับการมีความยาวใบหน้าส่วนล่างสั้นกว่าปกติ

ฟันสบลึก

“ฟันสบลึก” คือการสบฟันผิดปกติ โดยฟันบนคร่อมฟันล่างมากผิดปกติ จนเห็นฟันล่างน้อยลง มักมีสาเหตุจาก
1. ขนาดขากรรไกรบนใหญ่กว่าปกติ หรือขากรรไกรล่างเล็กกว่าปกติทำให้เกิดสภาวะสบลึกตามมา
2. ฟันหลังสึกมากจนฟันหน้าสบลึกลงมามากกว่าปกติ
3.ความผิดปกติของความสัมพันธ์ขากรรไกรบน-ล่าง มัดพบร่วมกับการมีความยาวใบหน้าส่วนล่างสั้นกว่าปกติ

ฟันสบคร่อม

“ฟันสบคร่อม” เป็นการสบฟันแบบฟันล่างคร่อมฟันบน หรือฟันบนคร่อมฟันล่างทั้งซี่ มักพบร่วมกับภาวะความผิดปกติของการสบฟันแบบอื่นๆ โดยอาจมีสาเหตุมาจาก
1. ความผิดปกติของขนาดขากรรไกรล่างยื่นมาทางด้านหน้ามากกว่าปกติ
2. ฟันน้ำนมผุ หรือหลุดออกไปก่อนกำหนดทำให้ฟันแท้ล้มเอียงเข้ามาในช่องว่าง เมื่อฟันแท้ใต้ฟันน้ำนมซี่นั้นถึงเวลาขึ้นมา จึงไม่เหลือพื้นที่เพียงพอให้ขึ้นตรงๆได้ จึงขึ้นมาทางด้านเพดานหรือด้านนอกแทน และเกิดฟันสบคร่อมตามมา
3. ขนาดของฟันใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับขนาดขากรรไกร ทำให้เกิดสบคร่อมร่วมกับการซ้อนเก

บริการจัดฟันของเรามีแบบไหนบ้าง

จัดฟันแบบยาง

ทางคลินิกใช้เครื่องมือจัดฟันของ บริษัท American Orthodontics

จัดฟันแบบไม่ใช้ยาง

ทางคลินิกใช้เครื่องมือจัดฟันของ บริษัท American Orthodontics รุ่น Empower 2

จัดฟันแบบใส

ทางคลินิกใช้เครื่องมือจัดฟันใสระบบ Invisalign

ความแตกต่างของการจัดฟันแต่ละประเภท

 จัดฟันแบบยางจัดฟันแบบไม่ใส่ยางจัดฟันแบบใส
ความสวยงาม+++++
การมองเห็นเครื่องมือสีตามสียางที่เลือกเห็นเป็นสีโลหะแทบมองไม่เห็น
ความสะดวกในการทานอาหารต้องระวังเครื่องมือหลุดต้องระวังเครื่องมือหลุดสามารถถอดได้ก่อนรับประทานอาหาร
การทำความสะอาดยากที่สุดปานกลางน้อยที่สุด
ความเจ็บปวดหลังปรับเครื่องมือมากที่สุดปานกลางน้อยที่สุด
ความระคายเคืองช่องปากมากที่สุดปานกลางน้อยที่สุด
การเคลื่อนฟันซ้อนเก/ ฟันห่างเคลื่อนได้ดีเคลื่อนได้ดีเคลื่อนได้จำกัด/ ต้องใช้จำนวนชิ้นงานจำนวนมาก
การเคลื่อนฟันสบเปิดแก้ไขได้แก้ไขได้สามารถแก้ไขได้ดีที่สุด
การเคลื่อนฟันไปด้านหลังสามารถเกิดได้ยากสามารถเกิดได้ยากสามารถเคลื่อนได้ดี
การขยายขากรรไกรสามารถทำได้สามารถทำได้สามารถทำได้ดีที่สุด
การแก้ฟันสบลึกต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมแก้ไขได้แต่อาจต้องใช้จำนวนชิ้นงานมากขึ้น
ระยะเวลาในการรักษา1 - 3.5 ปี1 - 2.5 ปี3 เดือน - 2 ปี (ขึ้นกับจำนวนชิ้นงาน)
ราคา29,000 - 45,000 บาท65,000 - 75,000 บาทเริ่มต้น 52,000 (บนและล่าง)
โปรโมชั่นโปรจ่ายตามจริงเริ่มต้น 29,000โปรจ่ายครั้งแรก 10,000 บาทโปรของแถมสุดพิเศษ